AZADLIQ
İctimai-Siyasi , Tövsüyə olunanlar / November 28, 2017

İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri həzrət Ayətullah Xameneinin nəzərindən   Mövzunun aydınlaşması üçün “azadlıq” sözünün mənası və İslamın bu barədə görüşü haqda danışmaq zərurəti yaranır. Ümid edirəm söhbətlərin məcmusu ictimaiyyətin məlumatlandırılması, habelə bizim kimi məsul şəxslərin əməl etməsi üçün faydalı olacaq…   Kitаbın аdı:…………………………………….Azadlıq Tərtib edən:………………………Doktor Mənuçöhr Tərcümə еdən:……………………….İbrahim Mirzə Nəşr еdən:……………………………..”Üfüqe-fərda” Çаp tаriхi:…………………………………………..2012 Çаp növbəsi:…………………………………….Birinci Tirаj:………………………………………………….3000    

İmam Səccad (ə) haqqında bilmədikləriniz

İmam Səccad (ə) haqda danışmaq və yazmaq çətindir. Çünki insanların bu böyük imamla tanışlığına şərait çox əlverişsizdir. Əksər tarixçi və təhlilçilər elə bilirlər ki, bu imam bir tərəfdə oturub ibadətlə məşğul olmuş və siyasətə qarışmamışdır. Bəziləri bunu açıqca söyləmişlər, açıq söyləməyənlərin də qənaəti bundan başqa bir şey olmamışdır. Bunu imama verilən ləqəblərdən və deyilən sözlərdən də anlamaq olar…

MÜBARƏK AŞURA MEHİ

Böyük Rəhbər Həzrət Ayətullah Seyid Əli Xameneinin sözlərinə əsasən qanlı məhərrəm hərəkatına bir baxış   Aşuranın mübarək mehi Allah-Taalaya şükür edirik ki, yenidən bərəkətli məhərrəm və Aşura ərəfəsində yaşamaq, həm canımızı, həm elmi, ruhi və fiziki qüvvələrimizi Aşuranın mübarək mehindən və həzrət Əbu Abdullahın (ə) lütf mənbəyindən bəhrələndirmək səadətini bizə nəsib etdi…   Kitаbın аdı:…………………Mübarək Aşura mehi Tərcümə еdən:……………………….İbrahim Mirzə Nəşr еdən:…………………………….”Üfüqe-fərda” Çаp tаriхi:………………………………………….2013 Çаp növbəsi:……………………………………Birinci Tirаj:…………………………………………………3000

İYİRMİ ÜÇ YENİYETMƏ
Roman , Tövsüyə olunanlar / November 9, 2017

Əhməd Yusifzadənin xatirələri Bi zi əsarətdən xilas edən Allaha həmd-səna, Kermanın cənub əhalisinin unutmadığı şəhid qardaşım Musanın və övladlar ından ay r ı düşən, gözl ər i daim y o lda qal an mərhum anamın əziz xat i rəsi , Şəhid Seyid Abbas Səadət in və bu ki tabda adı keçən bütün şəhidlər in ruhuna dər in hörmət l ə Bu ki tabı kö l gəsi al t ında bö y üdüyüm bö y ük qardaşım Həsən Yusifzadəyə və övladlar ım Əli və Fat imə ilə birgə həyat hüzurumu borcl u o l duğum y o ldaşım Vəhidə Sadat Hüseyniyə təqdim edi rəm!…

Kəhrəba, Şəhadət günəşi
Tövsüyə olunanlar / November 7, 2017

Bismillahir-rəhmanir-rəhim Kəhrəba, Şəhadət günəşi   Şiəlik -məhəbbət məzhəbi Şiәlikdә tәbliğat mәhәbbәt vә eşq әsasında aparılır. Şiәlik mәhәbbәt mәzhәbidir vә mәhәbbәt şiәliyin özәl xüsusiyyәti. Şiәlik kimi mәhәbbәtlә әlaqәdar olan az mәktәb, mәslәk, din, ayin vә tәriqәt tapmaq olar. Şiәliyin kökü mәhәbbәt zülalındadır, tәvәlla vә tәbәrra, sevgi vә nifrәt dinidir. Onda eşq vә mәhәbbәt düşüncә vә ağılla uyğun vә çiyin-çiyinәdir, iman duyğusal bağlılıqla yanaşıdır…   Kitаbın аdı:…………………………………..Kәhrәba Tәrtib edәn:………………………………..Hadi Ülya Tәrcümә еdәn:………………………İbrahim Mirzә Nәşr еdәn:…………………………….”Üfüqe-fәrda” Çаp tаriхi:………………………………………….2013 Çаp növbәsi:……………………………………Birinci Tirаj:…………………………………………………3000   Kitаbın аdı:………………………….Şәhadәt günәşi Tәrtib edәn:………………………..Əhmәd Müxbiri Tәrcümә еdәn:……………………….İbrahim Mirzә Nәşr еdәn:…………………………….”Üfüqe-fәrda” Çаp tаriхi:………………………………………….2013 Çаp növbәsi:……………………………………Birinci Tirаj:…………………………………………………3000

SƏNDƏN PAYIM
Roman , Tövsüyə olunanlar / November 6, 2017

Bismillahir-rəhmanir-rəhim Azәrbaycanlı şәhid Hacı Sәttar İbrahiminin hәyat yoldaşı Qәdәmxeyir Mәhәmmәdinin xatirәlәri   Qәlәmәalan:….Behnaz Zәrrabizadә Tәrcümәedәn:…Zәhra Hüseynzadә   Şəhid Hacı Səttar İbrahiminin, nəcabətli və dözümlü həyat yoldaşı Qədəmxeyir Məhəmmədinin müqəddəs ruhlarına və onların dəyərli övladlarına təqdim olunur!…

DUA
Dini Ədəbiyyat , Tövsüyə olunanlar / November 3, 2017

DUA Birinci fəsil: Dua, onun qəbulu və zikrin mənaları Dua nədir? İnsanın Allahla qəlb rabitəsi Dua rabitәsi sizin Allahla qәlb rabitәnizdir. Allahla rabitə Dua vә namazın ruhu Allahla rabitәdәn, Allahla tanış olmaqdan, mәnәviyyatdan bәhrәlәnmәkdәn, ruhu paklamaqdan vә beyni şübhәlәrdәn tәmizlәmәkdәn ibarәtdir…