İYİRMİ ÜÇ YENİYETMƏ
Roman , Tövsüyə olunanlar / November 9, 2017

Əhməd Yusifzadənin xatirələri Bi zi əsarətdən xilas edən Allaha həmd-səna, Kermanın cənub əhalisinin unutmadığı şəhid qardaşım Musanın və övladlar ından ay r ı düşən, gözl ər i daim y o lda qal an mərhum anamın əziz xat i rəsi , Şəhid Seyid Abbas Səadət in və bu ki tabda adı keçən bütün şəhidlər in ruhuna dər in hörmət l ə Bu ki tabı kö l gəsi al t ında bö y üdüyüm bö y ük qardaşım Həsən Yusifzadəyə və övladlar ım Əli və Fat imə ilə birgə həyat hüzurumu borcl u o l duğum y o ldaşım Vəhidə Sadat Hüseyniyə təqdim edi rəm!…