Kəhrəba, Şəhadət günəşi
Tövsüyə olunanlar / November 7, 2017

Bismillahir-rəhmanir-rəhim Kəhrəba, Şəhadət günəşi   Şiəlik -məhəbbət məzhəbi Şiәlikdә tәbliğat mәhәbbәt vә eşq әsasında aparılır. Şiәlik mәhәbbәt mәzhәbidir vә mәhәbbәt şiәliyin özәl xüsusiyyәti. Şiәlik kimi mәhәbbәtlә әlaqәdar olan az mәktәb, mәslәk, din, ayin vә tәriqәt tapmaq olar. Şiәliyin kökü mәhәbbәt zülalındadır, tәvәlla vә tәbәrra, sevgi vә nifrәt dinidir. Onda eşq vә mәhәbbәt düşüncә vә ağılla uyğun vә çiyin-çiyinәdir, iman duyğusal bağlılıqla yanaşıdır…   Kitаbın аdı:…………………………………..Kәhrәba Tәrtib edәn:………………………………..Hadi Ülya Tәrcümә еdәn:………………………İbrahim Mirzә Nәşr еdәn:…………………………….”Üfüqe-fәrda” Çаp tаriхi:………………………………………….2013 Çаp növbәsi:……………………………………Birinci Tirаj:…………………………………………………3000   Kitаbın аdı:………………………….Şәhadәt günәşi Tәrtib edәn:………………………..Əhmәd Müxbiri Tәrcümә еdәn:……………………….İbrahim Mirzә Nәşr еdәn:…………………………….”Üfüqe-fәrda” Çаp tаriхi:………………………………………….2013 Çаp növbәsi:……………………………………Birinci Tirаj:…………………………………………………3000