Telefonun zənginə diksinib saata baxdım: 04:30 dəqiqə idi. Sübh azanına bir saatdan çox qalırdı. O saatda gələn zəng qorxuducudur. Həyəcanla cavab verdim…

Giriş Gənclik ömrün fırtınalı çağıdır. Gənc həyəcanlı və gərgin dönəm olan yeniyetməlik mərhələsindən keçib nisbətən sakit bir dünyaya qədəm qoysa da, hələ də alov saçır. Gənclik insanın çiçəkləyən çağıdır. İnsan gənclikdə üzərinə ilahi vəzifələr və müxtəlif məsuliyyətlər götürür. Allah bir çox nemətlərini insana gənclik çağında bəxş edir. Gənclik elə ilahi sərvətdir ki, insan onu yalnız cənnət müqabilində xərcləyə bilər. Xoş o insanların halı...

Məhbubə Meracipur Bir neçə gün öncədən birlik idarəsində müharibə, cəbhəyə getmək və cihad söhbəti düşəndən özümlə əlbəyaxa idim. Qarajda gəzərək öz-özümə düşünürdüm. Bəzən metalların tak-tuk səsi ilə, şagirdlərimin səsi məni fikrimdən yayındırırdı. Sakit və başlarını aşağı salıb işləsinlər deyə, gözlərimi bərəldib onlara baxırdım. O dəqiqə başa düşürdülər ki, daha çox və daha yaxşı işləməlidirlər. Bunu anlamaq özlərinə də faydalı olur, dərhal...

İran İslam İnqilabı barədə nə qədər fikir ayrılıqları olsa da, bu inqilabın İslam, hətta dünya tarixində misilsiz bir hadisə olmasında şübhə yoxdur. Yarım əsr öncə şərq və qərb supergüclərinin hər biri dünyanı öz caynağı altına almağa çalışırdı, İslam dünyası güclü ideoloji, hərbi və iqtisadi hücumların hədəfinə çevrilmişdi. Müsəlman dövlətlərinin əksəriyyəti bu və ya digər supergücə yaxınlaşmaqdan ötrü yarışa girmişdilər. Xalqlar ağır kədər v...

Kitab və kitabın cəmiyyətdəki yeri nə zaman yadıma düşürsə, daxilən narahatçılıq və təəssüf hissi keçirirəm. Hansı baxımdan istəyirsiniz yanaşın, ölkəmizdə kitabların sayı ən azı on dəfə artmalı və geniş yayılmalıdır. Əgər bu məsələyə İslam təfəkkürünün və İslam hakimiyyətinin kitaba verdiyi əhəmiyyət baxımından yanaşsanız, onda məsələ öz təsdiqini tapmış olacaq. Çünki İslam kitaba, mütaliəyə və yazıya kifayət qədər önəm verir. Əgər insaflı bi...

İхtisаsı dinlәr tаriхi оlаn dinşünаs аlim kimi (Frеnsis Bеkоnun tәbirincә) “еlmin quru gözlәri ilә” bir sırа аrаşdırmаlаr аpаrdım. Pеyğәmbәrlik vә hәr bir dindә bаş vеrmiş tаriхi tәbәddülаtlаrı tәdqiq еtdikdәn, “nә vаrdı ilә nә оldu” аrаsındа müqаyisәlәrdәn, dinlәr аrаsındаkı fәrqlәri аrаşdırdıqdаn sоnrа bеlә bir nәticәyә gәldim:Әgәr hәr bir dini bu dindә insаnın tәrbiyәsi ilә mәşğul оlаn pеyğәmbәrlik bахımındаn qiymәtlәndirsәk, hәzrәt İbrаhim...

Kim diqqət və düşüncə ilə «Nəhcül-Bəlağə»ni mütaliə etsə, əbədi səadətə yol tapar. Kim ona əməl etsə, Allah və Peyğəmbərin razılığını əldə edər və onun nəticəsində dünya həyatında başı uca və qəlbi diri, qəbr və qiyamətdə rahat, Cənnətdə isə kam alan olar…

Ramazan ayı İslam təqvimində qəməri ayların doqquzuncusudur. Bu ay, həmçinin Quranda adı çəkilən yeganə aydır (ərəblər onu “məzruq ay”, yəni ruzi verilmiş ay adlandırırlar). Bu ay daxil olduğu ilk gündən bu günədək bütün müsəlmanlar tərəfindən hörmətlə qarşılanmış, müqəddəs hesab olunmuşdur. Dünya durduqca da onun bilavasitə Allaha aid olan əzəmət və təntənəsi qorunacaq, daha da inkişaf edəcəkdir. Bu əziz ayın anbaanını dərk etmək,...

Böyük Rəhbər Həzrət Ayətullah Seyid ƏliXameneinin sözlərinə əsasən qanlı məhərrəmhərəkatına bir baxış Aşuranın mübarək mehiAllah-Taalaya şükür edirik ki, yenidən bərəkətli məhərrəmvə Aşura ərəfəsində yaşamaq, həm canımızı, həm elmi, ruhi vəfiziki qüvvələrimizi Aşuranın mübarək mehindən və həzrətƏbu Abdullahın (ə) lütf mənbəyindən bəhrələndirməksəadətini bizə nəsib etdi…

Böyük rəhbər Ayətullah Xamenei haqqında xatirələr Toplayan Əli Şirazi Mən Ayətullah Xameneini yaxından tanıyan biri kimi deyirəm, o, ictihada çatmış alimdir. Otuz il bundan qabaq Məşhəddə Gövhərşad məscidində onunla görüşmüşəm. Həmin vaxtlar o, Məşhədin hörmətli müəllimlərindən idi. Mən soruşdum ki, nə tədris edirsiniz? Dedi ki, Məkasib kitabını. Məkasib ən mühüm və çətin elmi kitablardandır. Məncə, o, fəqih və müctəhiddir. Ayətullah Fazil Lən...

ФАРАНАГИС
bioqrafiya / November 17, 2021

Ирано-иракская война – один из самых жестокихвоенных конфликтов конца ХХ века. По сути,он явил-ся попыткой иракского лидера СаддамаХусейна подчи-нить молодую Исламскую Республикуи завладеть бога-тейшими нефтяными месторождениямипограничной сИраком области Хузестан.

КОГДА СКРЫЛАСБЬ ЛУНА
bioqrafiya / November 17, 2021

Ирано-иракская война – один из самых же сто кихвоенных конфликтов конца ХХ века. По су ти, он явил-ся попыткой иракского лидера Сад да ма Хусейна подчи-нить молодую Исламскую Рес пуб лику и завладеть бога-тейшими нефтяными ме сто рождениями пограничной сИраком области Ху зестан. За Саддамом стояли страныЗапада, в част ности, США и Великобри тания, стремив-ши еся его руками уничтожить в за родыше мятеж ный ре-волюционный Иран.

ВОДА НЕ УМИРАЕТ
bioqrafiya / November 17, 2021

Ирано-иракская война – один из самых же сто кихвоенных конфликтов конца ХХ века. По су ти, он явил-ся попыткой иракского лидера Сад да ма Хусейна подчи-нить молодую Исламскую Рес пуб лику и завладеть бога-тейшими нефтяными ме сто рождениями пограничнойс Ираком области Ху зестан.

ДА ВОСПОМИНАНМЯ ЗАХРЫ ХОСЕЙНИ
bioqrafiya / November 17, 2021

Несколько месяцев от отца не было никаких известий. Из-за своейполитической деятельности он редко приходил домой. Настолько редко, чтомы привыкли к его отсутствию. Однако на этот раз его исчезновениезатянулось.Мать говорила: «С тех пор, как твой отец оставил работу на мельнице удедушки и стал торговать мешками на базаре, он занялся политическойдеятельностью и стал общаться с таинственными людьми».

ИБРАХИМ
bioqrafiya / November 17, 2021

Ирано-иракская война 1980–1988 гг. – страшныйшрам на судьбе целого поколения.Для иранцев всё случившееся в восьмидесятые –часть повседневной жизни. Молчаливо приходят на мо-гилы отцы и матери, потерявшие сыновей, каждый деньсражаются с болью чудом выжившие жертвы газовыхатак, вспоминают ужасы войны те, кто тайком сбежал нафронт в 13–14 лет… Обмен пленными между странамизавершился только в 2000 году. Обмен останками погиб-ших продолжа...