görün! Mənim ikinci müraciətim siyasi adamlara, namizədlərə, partiya və cinah rəhbərlərinədir. Mən bu ağalara demək istəyirəm ki, bu gün ölkə üçün həssas və tarixi bir gündür. Dünyanın vəziyyətinə baxın. Orta Şərqin vəziyyətinə baxın. Dünyanın iqtisadi vəziyyətinə baxın. Bizim İraq, Əfqanıstan və Pakistan kimi qonşu ölkələrimizin vəziyyətinə baxın. Biz tarixin həssas bir nöqtəsində yerləşmişik. Bizim hamımızın vəzifəmiz budur ki, bu tarixi mər...

İmanın əlamətləri günah etməmək, Allahdan qorxmaq, Allah bəndələri ilə yaxşı davranmaq, Allah düşmənləri ilə düşmən olmaq, qardaşların kiçik ixtilaflarına asanlıqla göz yummaq, düşmənlərlə isə zərrələri də hesablamaqdır. Möminlərin qarşısında təvazökar olun, özünüzü kiçildin: “Möminlərə qarşı mülayim və təvazökar”. Bu, bir-biri ilə kəllə-kəlləyə gəlməklə uyğun deyil. Bu, məhəbbət, bağış və keçinməklə yaranır.

Qəlblərin, cisimlərin və talelərin qovuşması olanailə qurmaq münasibəti ilə siz əziz övladlarımı səmimiqəlbdəntəbrik edirəm. Tövsiyə edirəm ki, öz həyatyoldaşlarınıza sevgi göstərin, onlara vəfadar olun,özünüzü bir-birinizin taleyinə şərik bilin, müştərəkhəyata düyün düşməsindən ehtiyatlanın, kiçik vəəhəmiyyətsiz düyünlərə göz yumun. Allah sizə xoşbəxtlik,səadət və ruhi yüksəliş əta etsin, ailə həyatınızı sağlam vəsaleh övladlarla isitsin və a...

Gözlərimə təzə yuxu getmişdi ki, ratsiyanın avtomat kimi çalan zəngindən diksindim. Gözlərimi çətinliklə aça-aça alaqaranlıq səngərdə əlimi uzadıb dəstəyi götürdüm. Mərkəzdəki növbətçi idi. – Nə olub, Əli? – deyə soruşdum. – Artilleriya taqımının kabeli qırılıb. Uşaqların birini oyat, gedib təmir etsin. – Artilleriya?! Özü də gecənin bu vaxtı?! Qoy sabaha qalsın. Gecənin yarısı artilleriya ilə nə işin var? – Mənim işim yoxdur, üçüncü taqımın k...

Artıq vaxtı gəlmişdi. Daha nə qədər gözləməli idimki! Məgər on yeddi il azdır?! Bu qədər gözləmişdim,heç nə olmamışdı. Daim qulağım səsdə olmuşdu, ammaheç nə baş verməmişdi. Artıq əlimi əlimin üstünə qoyubgözləmək istəmirdim. Qərarımı vermişdim: çoxdandırbeynimi məşğul etmiş kişinin həyatını yazacaqdım.2000-ci ildə hələ orta məktəbdə oxuyurdum, hərcümə səhər çağı ev-eşiyi təmizləyirdim. Bir dəfətelevizor açıq idi, Qumun yerli kanalında veriliş...

Onu 1982-ci ildən bəri imanlı, cəsur, təvazökar və inqilabçı bir insan kimi tanımışam. Fədakar insan idi. Gecələr ibadətlə məşğul olur, Allahla raz-niyaz edir, tez-tez Quran oxuyurdu. Allaha, əziz Peyğəmbərə (s) və ilahi övliyalara eşq bəsləyirdi. Vilayəti-fəqih sisteminə sadiq idi. Üz-başından bəndəlik, dindarlıq yağırdı. O, insanları çox sevirdi. Xalqa xidmət, məzlum və yoxsullara kömək etməyə fürsət axtarırdı. Səkkizillik müharibədə, ölkəni...

Onu 1982-ci ildən bəri imanlı, cəsur, təvazökar və inqilabçı bir insan kimi tanımışam. Fədakar insan idi. Gecələr ibadətlə məşğul olur, Allahla raz-niyaz edir, tez-tez Quran oxuyurdu. Allaha, əziz Peyğəmbərə (s) və ilahi övliyalara eşq bəsləyirdi. Vilayəti-fəqih sisteminə sadiq idi. Üz-başından bəndəlik, dindarlıq yağırdı. O, insanları çox sevirdi. Xalqa xidmət, məzlum və yoxsullara kömək etməyə fürsət axtarırdı. Səkkizillik müharibədə, ölkəni...

Telefonun zənginə diksinib saata baxdım: 04:30 dəqiqə idi. Sübh azanına bir saatdan çox qalırdı. O saatda gələn zəng qorxuducudur. Həyəcanla cavab verdim…

Gözlərim qatarın pəncərəsindən Tehranla Qum arasındakı çöllüklərə dikilmişdi, beynimdə isə günümün ağır keçəcəyini düşünürdüm. İlk dəfə gördüyüm adamlarla ölmüş əzizləri barədə danışmaq, yəqin ki, çətin olacaqdı. Mənə bu kitabı yazmaq təklif olunanda da bunu hiss etdim; qısa fasilə ilə şəhid olmuş ata-oğul olduqlarını eşidəndə həm atanı, həm də oğulu itirmiş bir ailə ilə danışmağın çətin olacağını anladım. Və əlbəttə ki, çətin oldu! Bunu söhbə...

Giriş Gənclik ömrün fırtınalı çağıdır. Gənc həyəcanlı və gərgin dönəm olan yeniyetməlik mərhələsindən keçib nisbətən sakit bir dünyaya qədəm qoysa da, hələ də alov saçır. Gənclik insanın çiçəkləyən çağıdır. İnsan gənclikdə üzərinə ilahi vəzifələr və müxtəlif məsuliyyətlər götürür. Allah bir çox nemətlərini insana gənclik çağında bəxş edir. Gənclik elə ilahi sərvətdir ki, insan onu yalnız cənnət müqabilində xərcləyə bilər. Xoş o insanların halı...

ФАРАНАГИС
bioqrafiya , Roman / November 17, 2021

Ирано-иракская война – один из самых жестокихвоенных конфликтов конца ХХ века. По сути,он явил-ся попыткой иракского лидера СаддамаХусейна подчи-нить молодую Исламскую Республикуи завладеть бога-тейшими нефтяными месторождениямипограничной сИраком области Хузестан.

КОГДА СКРЫЛАСБЬ ЛУНА
bioqrafiya , Roman / November 17, 2021

Ирано-иракская война – один из самых же сто кихвоенных конфликтов конца ХХ века. По су ти, он явил-ся попыткой иракского лидера Сад да ма Хусейна подчи-нить молодую Исламскую Рес пуб лику и завладеть бога-тейшими нефтяными ме сто рождениями пограничной сИраком области Ху зестан. За Саддамом стояли страныЗапада, в част ности, США и Великобри тания, стремив-ши еся его руками уничтожить в за родыше мятеж ный ре-волюционный Иран.

ВОДА НЕ УМИРАЕТ
bioqrafiya , Roman / November 17, 2021

Ирано-иракская война – один из самых же сто кихвоенных конфликтов конца ХХ века. По су ти, он явил-ся попыткой иракского лидера Сад да ма Хусейна подчи-нить молодую Исламскую Рес пуб лику и завладеть бога-тейшими нефтяными ме сто рождениями пограничнойс Ираком области Ху зестан.

ДА ВОСПОМИНАНМЯ ЗАХРЫ ХОСЕЙНИ
bioqrafiya , Roman / November 17, 2021

Несколько месяцев от отца не было никаких известий. Из-за своейполитической деятельности он редко приходил домой. Настолько редко, чтомы привыкли к его отсутствию. Однако на этот раз его исчезновениезатянулось.Мать говорила: «С тех пор, как твой отец оставил работу на мельнице удедушки и стал торговать мешками на базаре, он занялся политическойдеятельностью и стал общаться с таинственными людьми».

ИБРАХИМ
bioqrafiya , Roman / November 17, 2021

Ирано-иракская война 1980–1988 гг. – страшныйшрам на судьбе целого поколения.Для иранцев всё случившееся в восьмидесятые –часть повседневной жизни. Молчаливо приходят на мо-гилы отцы и матери, потерявшие сыновей, каждый деньсражаются с болью чудом выжившие жертвы газовыхатак, вспоминают ужасы войны те, кто тайком сбежал нафронт в 13–14 лет… Обмен пленными между странамизавершился только в 2000 году. Обмен останками погиб-ших продолжа...

КОВЕР-ХРОНИКИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА
bioqrafiya / November 17, 2021

внешних связей. Приём военного искусства, много-кратно доказавший свою эффективность. Это возмож-ность истощить противника и принудить его к сдаче,сократив собственные потери до минимума. Блокадаможет быть не только военной, но и экономической,политической. Экономические санкции, в условияхкоторых живут сейчас и Россия, и Иран, – тоже формаблокады.