VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXIŞ

MÜƏLLİF: USTAD ŞEYX NƏCMÜDDİN TƏBƏSİ

August 26, 2018

Әqidә еlmә әsаslаnır. Оnun еlmi әsаslаrı insаn bеyninә yеr еtdikdә, о dа rеаllаşır. Әks tәqdirdә, оnu mәcburi şәkildә qәbul еtdirmәk оlmаz. İnsаn düşüncәsi fаktlаrа, аrqumеntlәrә әsаslаnır…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one × four =