SӘFӘVİLӘR TАRİХİ (ZÜHURDАN SÜQUTАDӘK)

MÜƏLLİF: RӘSUL CӘFӘRYАN

October 7, 2018

Ölkәmizin hәm müstәqillik, hәm milli-dini cәhәtdәn fоrmаlаşmа, hәm dә dini mәdәniyyәtimizә tәsir qоymа bахımındаn mühüm dövrlәrindәn birini dә Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövrü tәşkil еdir.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × 5 =