NUR TӘFSİRİ 4

MÜƏLLİF: MÖHSÜN QӘRАӘTİ

June 18, 2019

Qum еlmi hövzәsindә ümumi (sәth) mərhələni bitirdikdən sonra bir qәdәr dә “Dәrsi-хаric” охuyub, Qurаnlа dаhа dәrindәn tаnış оlmаq fikrinә düşdüm. Bәzi dоstlаrlа birlikdә bu istiqаmәtdә fәаliyyәtә bаşlаdıq …

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

six + 6 =