İYİRMİ ÜÇ YENİYETMƏ

MÜƏLLİF: Əhməd Yusifzadə

November 9, 2017

Əhməd Yusifzadənin xatirələri

Bi zi əsarətdən xilas edən Allaha həmd-səna,
Kermanın cənub əhalisinin unutmadığı şəhid qardaşım
Musanın və övladlar ından ay r ı düşən, gözl ər i daim y o lda
qal an mərhum anamın əziz xat i rəsi ,
Şəhid Seyid Abbas Səadət in və bu ki tabda adı keçən
bütün şəhidlər in ruhuna dər in hörmət l ə
Bu ki tabı kö l gəsi al t ında bö y üdüyüm bö y ük qardaşım
Həsən Yusifzadəyə və övladlar ım Əli və Fat imə ilə birgə
həyat hüzurumu borcl u o l duğum y o ldaşım Vəhidə Sadat
Hüseyniyə təqdim edi rəm!…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen + eighteen =