İSLAMDA ŞİƏLİK

MÜƏLLİF: ƏLLAMƏ SEYYİD MƏHƏMMƏD HÜSEYN TƏBATƏBAİ

December 6, 2018

Allah-taala hər bir əsrdə bəşər övladını hidayət etmək üçün həzrət Adəm, Nuh, Musa, İsa (ə) və bu kimi digər böyük peyğəmbərlər göndərmiş, onlara ilahi qanunlar məcmuəsi olan səmavi kitablar nazil etmişdir. Nəhayət səma elçiləri silsiləsinin sonuncusu və ən əzəmətlisi olan İslam peyğəmbəri həzrət Məhəmmədi (s) peyğəmbərliyə seçmiş, sələf dinlərin təkmilləşdiricisi və əbədi möcüzəsi olan Quranı insanların yenilməz hidayət çırağı qərar vermişdir….

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

20 − five =