GӘNC АİLӘLӘR ÜÇÜN GÖSTӘRİŞLӘR

MÜƏLLİF: MӘHӘMMӘD ӘLİ SАDАT

April 9, 2018

Bәşәriyyәtin әn gözәl vә ilаhi hisslәrindәn biri оnun аilә qurmаğа vә övlаd sаhibi оlmаğа mеylidir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × 1 =