ƏL-BƏYAN 2

MÜƏLLİF: Ayətullah Seyid Əbulqasim Xoi

May 7, 2019

Bir çox tәfsir vә Quran elmlәrinә dair tәlif olunmuş kitablarda Qurandakı bәzi ayәlәr haqda «nәsx olunmuş ayәlәr» adı altında ayrıca fәsl ayrılmışdır. Әbu Bәkr Nuhas özünün «Әn-nasix vәl Mәnsux» adlı kitabında nәsx olunmuş ayәlәrin sayını 138 olduğunu qeyd etmişdir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four × 4 =