PEYĞƏMBƏRLƏRİN HƏYATI
On dörd məsum , Tövsüyə olunanlar / December 6, 2018

Allah-təala milyon illər bundan əvvəl dünyanı, ulduzları və göyləri yaratdı; mələkləri nurdan, cinləri isə oddan xəlq etdi. Yer bu vəziyyətdə deyildi. Dənizlər onu bürümüşdü. Dalğalar çırpınır, güclü küləklər əsir, vulkanlar püskürürdü. Böyük səma daşları və kometalar yeri həmişə hücuma məruz qoyurdu…

MƏRSİYƏLƏR
On dörd məsum , Tövsüyə olunanlar / October 16, 2018

Əbbasın (ə) anası Ümmül-bəninin zəban halı Çox ağladım ahü-zardan yoruldum, Bu həyati təlx bardan yoruldum, Hamı gəldi mənim balam gəlmədi, Bu qapıda intizardan yoruldum.   Ürəyimin gedən dayağı, ey vay, Dama düşən şikar sayağı, ey vay, At üstündən yerə qolsuz düşəndə, Üzəngidə qalan ayağı, ey vay.

PЕYĞӘMBӘRİN (S) DАVRАNIŞLАRINА BİR BАХIŞ

İnsаn dünyаyа gәldikdә ilk vахtlаr аclıq vә susuzluq kimi duyğulаrdаn bаşqа bir şеy bilmir. Lаkin оnun vücudundа göz vә qulаq kimi еlә оrqаnlаr qоyulmuşdur ki, оnlаrın vаsitәsilә bilmәdiklәrini bilsin vә yа bаşqа insаndаn öyrәnsin. İnsаn еlm vә tәcrübәni bаşqаlаrındаn öyrәnir…

250 YAŞLI İNSAN

 14 Məsum haqqında bilmədiklərimiz. İmamlar yalnız yaşadıqları dövrdə qərib olmadılar, əsrlər boyu onların həyatının mühüm və bəlkə də əsəs cəhətlərinə qarşı diqqətsizlik bu qəribliyin tarix boyu davam etməsinə səbəb oldu…

İMAMƏT HAQQIN DİLİ İLƏ

Ümumi mənada ”imamət” və “rəhbərlik”, xüsusi mənada isə İslam peyğəmbərinin canişinlik məsələsi tarixdə yüksək əhəmiyyət daşıyan teoloji-təfsiri bəhslərdəndir və heç bir mövzu haqda bu qədər söz açılmamışdır…