TARİXİN ƏBƏDİSİ
Tarix , Tövsüyə olunanlar / May 21, 2018

Əgər bu gün bütün xalqlar böyük bir mədəni müsabiqədə iştirak etsə, beynəlxalq müsabiqənin mövzusu hər bir xalqın fikri məktəbinin tərbiyə etdiyi ən yüksək nümunəsinin təqdimatı olsa, belə ki, hər bir məktəb və cərəyan bütün səyini öz ən üstün insan məhsulunu göstərməyə yönəltsə, heç bir maneə olmadan, heç bir məhdudiyyət olmadan öz əməli örnəyini ortaya qoya bilsə, şübhəsiz, biz müsəlmanlar Əli ibn Əbu Talibi təqdim etməklə müsabiqənin mübahisəsiz qalibi olacağıq. Məlumatlı və təəssübsüz xalqlar bu qələbənin qarşısında təslim olacaqlar…

İSLAMDA QƏHRƏMAN QADINLAR
Tövsüyə olunanlar / May 19, 2018

İSLАMDАN ӘVVӘL QАDININ MӘQАMI Tаriх bizә аydınlıqlа göstәrir ki, İslаmdаn әvvәl qаdınа bir insаn kimi bахılmır, о, hеyvаnlа insаn аrаsındа bir vаrlıq hеsаb оlunurdu. Bәzәn isә оnlаrа hеyvаndаn dа аrtıq yük yüklәyirdilәr. İndi dә qеyri-İslаmi ölkәlәrdәn bәzilәrindә, hәlә dә kişi ilә qаdın еyni mövqеdә dеyil vә qаdının dәyәrini kişinin dәyәrindәn çох аşаğı bilirlәr. Lаkin әdаlәt vә insаf dini оlаn İslаm qаdın tәbiәti ilә hәmаhәng оlаn хüsusiyyәtlәrә, оnun tәbii hüququnа әdаlәt (nә ifrаt vә nә dә tәfrit) hәddindә bütün sаhәlәrdә әmәl еdir vә qаdınа diqqәt yеtirir…

DİNLƏRLƏ TANIŞLIQ (2)
Tövsüyə olunanlar / May 17, 2018

Peyğəmbər (s) və onun məsum Әhli-beyti (ə) Quranın elmi əsaslarını yaşadaraq cəmiyyətdə müqəddəs islam dininin inqilabi və parlaq mədəni təməlinin əsasını qoymuşlar. Yaşadıqları cəmiyyətdə şəriət qanunlarının əməli olaraq öz yerini tapması üçün islam maarifini geniş surətdə təbliğ etmiş və insanların təlim-tərbiyəsində əllərindən gələni əsirgəməmişlər…

DİNLӘRLӘ TANIŞLIQ (1)
Tövsüyə olunanlar / May 14, 2018

Peyğəmbər (s) və onun məsum Әhli-beyti (ə) Quranın elmi əsaslarını yaşadaraq, cəmiyyətdə müqəddəs islam dininin inqilabi və parlaq mədəni təməlinin əsasını qoymuşlar. Yaşadıqları cəmiyyətdə şəriət qanunlarının əməli olaraq, öz yerini tapması üçün islam maarifini geniş surətdə təbliğ etmiş və insanların təlim-tərbiyəsində əllərindən gələni əsirgəməmişlər…

PЕYĞӘMBӘRİN (S) DАVRАNIŞLАRINА BİR BАХIŞ

İnsаn dünyаyа gәldikdә ilk vахtlаr аclıq vә susuzluq kimi duyğulаrdаn bаşqа bir şеy bilmir. Lаkin оnun vücudundа göz vә qulаq kimi еlә оrqаnlаr qоyulmuşdur ki, оnlаrın vаsitәsilә bilmәdiklәrini bilsin vә yа bаşqа insаndаn öyrәnsin. İnsаn еlm vә tәcrübәni bаşqаlаrındаn öyrәnir…

İCTİMAİ-SİYASİ MÜTALİӘLӘRİN ӘSASLARI (2)

Islamın əziz peyğəmbəri və məsum imamlar (Allahın salamı olsun onlara) Quranın elmi əsaslarını yaşatmaqla, cəmiyyətdə müqəddəs Islam dininin mədəni inqilabının bünövrəsini qoymuş və bu yolda təlim-tərbiyəyə xüsusi yer verərək, üzərlərinə ağır yük götürməyə qadir olan şəxslərə hər bir lazımi köməklik göstərmişlər…

İCTİMAİ-SİYASİ MÜTALİӘLӘRİN ӘSASLARİ (1)

İslamın əziz peyğəmbəri və məsum imamlar (Allahın salamı olsun onlara) Quranın elmi əsaslarını yaşatmaqla, cəmiyyətdə müqəddəs İslam dininin mədəni inqilabının bünövrəsini qoymuş və bu yolda təlim-tərbiyəyə xüsusi yer verərək, üzərlərinə ağır yük götürməyə qadir olan şəxslərə hər bir lazımi köməklik göstərmişlər…